حرف دل http://golbang1.mihanblog.com 2017-07-24T04:00:32+01:00 text/html 2008-12-10T18:41:53+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی بند دهم http://golbang1.mihanblog.com/post/44 <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#99ffff size=5><IMG style="WIDTH: 615px; HEIGHT: 545px" height=544 src="http://www.tabatabaei.info/iraninterest.com/persepolis.jpg" width=725></FONT></P> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#99ffff size=5>ای مزدا اهورا. </FONT></P> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#99ffff size=5>کسانی را که با درستی عمل و خلوص نیت ستایش تو را به جا می آورند </FONT></P> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#99ffff size=5>کامروا ساز و آرزوهای آنان را بر آورده فرما.</FONT></P> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#99ffff size=5>&nbsp;چه به خوبی می دانم ستایشی </FONT></P> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#99ffff size=5>که بدون ریا و عمل درست</FONT></P> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#99ffff size=5>&nbsp;به درگاهت نیاز شود پذیرفته می شود</FONT></P> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#99ffff size=5>&nbsp;و بازتاب نیک خود را بروز خواهد داد.</FONT></P> text/html 2008-12-05T11:24:38+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی بند نهم http://golbang1.mihanblog.com/post/43 <P align=center><FONT face="courier new,courier,monospace" color=#6666cc size=4><STRONG><IMG style="WIDTH: 645px; HEIGHT: 545px" height=544 src="http://www.photo.hashalhaf.com/Content_Images/Iran/Shiraz/Takht-e-Jamshid-01/i/01.jpg" width=725></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT face="courier new,courier,monospace" color=#33cc00 size=5><STRONG>ای اهورا - مزدا مبادا هرگز کار نا شایستی از من سر زند که مورد خشم تو قرار گیرم. ای راستی و ای سر چشمه پاک منشی پیوسته می کوشم تو را بستایم - ای کسی که آرزوهای ما را بر میآوری - تو را از ته دل درود می گویم. چه می دانم نمازی که از روی ایمان و اعتقاد کامل انجام گیرد به درگاهت پذیرفته خواهد شد - ای کسی که امید بهشت ما بسوی توست.</STRONG></FONT></P> text/html 2008-12-04T12:19:23+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی بند هشتم http://golbang1.mihanblog.com/post/42 <P align=center><FONT color=#996633 size=4><IMG height=510 alt=11 hspace=NaN src="http://irapic.com/uploads/1191234003.jpg" width=510 align=baseline border=NaN></FONT></P> <P align=right><FONT face="courier new,courier,monospace" color=#ff6600 size=5>ای اهورا- ای بهتر از&nbsp;همه و ای اشا. ای کسی که پیوسته با بهترین راستین هم اراده ای. آرزوهای مرا و&nbsp;&nbsp;همه یارانم از جمله نامور فرشوشتر و کسانی را که اراده کنی بر آورده ساز تا همه از بخشش نیک اندیشی در این جهان و بهشت جاودان در جهان دیگر برخوردار شویم</FONT></P> text/html 2008-10-25T10:34:48+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی وداع http://golbang1.mihanblog.com/post/39 <H1 align=center><FONT color=#000000>وداع </FONT></H1> <P class=txt><FONT face="courier new,courier,monospace" size=4><FONT color=#ffff00><STRONG><EM><FONT size=5>می روم خسته و افسرده و زار <BR>سوی منزلگه ویرانه خویش<BR>به خدا می برم از شهر شما <BR>دل شوریده و دیوانه خویش <BR>می برم تا که در آن نقطه دور <BR>شستشویش دهم از رنگ نگاه <BR>شستشویش دهم از لکه عشق <BR>زین همه خواهش بیجا و تباه <BR>&nbsp;می برم تا ز تو دورش سازم <BR>ز تو ای جلوه امید حال <BR>می برم زنده بگورش سازم <BR>تا از این پس نکند باد وصال <BR>&nbsp;ناله می لرزد <BR>می رقصد اشک <BR>آه بگذار که بگریزم من <BR>از تو ای چشمه جوشان گناه <BR>شاید آن به که بپرهیزم من <BR>بخدا غنچه شادی بودم <BR>دست عشق آمد و از شاخم چید <BR>شعله آه شدم صد افسوس <BR>که لبم باز بر آن لب نرسید<BR>عاقبت بند سفر پایم بست <BR>می روم خنده به لب&nbsp;‚ خوینن دل <BR>می روم از دل من دست بدار <BR>ای امید عبث بی حاصل</FONT></EM></STRONG> </FONT></FONT></P> text/html 2008-09-26T23:09:00+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی عصیان خدا http://golbang1.mihanblog.com/post/32 <p align="right"><font color="#ff6666" size="4">گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد می کردم<br />سکه خورشیدی را در کوره ظلمت رها سازند <br />خادمان باغ دنیا را ز روی خشم می گفتم<br />برگ زرد ماه را از شاخه شبها جدا سازند<br />نیمه شب در پرده های بارگاه کبریای خویش <br />پنجه خشم خروشانم جهان را زیر و رو می ریخت <br />دستهای خسته ام بعد از هزاران سال خاموشی <br />کوهها را در دهان باز دریا ها فرو می ریخت <br />می گشودم بند از پای هزاران اختر تبدار <br />میفشاندم خون آتش در رگ خاموش جنگلها <br /> می دریدم پرده های دود را تا در خروش باد <br />دختر آتش برقصد مست در آغوش جنگلها <br />می دمیدم در نی افسونی باد شبانگاهی <br />تا ز بستر رودها چون مارهای تشنه برخیزند <br />خسته از عمری بروی سینه ای مرطوب لغزیدن <br />در دل مرداب تار آسمان شب فرو ریزند <br />بادها را نرم میگفتم که بر شط تبدار<br /> زورق سرمست عطر سرخ گلها را روان سازند<br />گورها را می گشودم تا هزاران روح سرگردان <br />بار دیگر در حصار جسمها خود را نهان سازند <br />گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد می کردم <br />آب کوثر را درون کوزه دوزخ بجوشانند<br />مشعل سوزنده در کف گله پرهیزکاران را <br />از چراگاه بهشت سبزتر دامن برون رانند <br />خسته از زهد خدایی نیمه شب در بستر ابلیس <br />در سراشیب خطایی تازه میجستم پناهی را <br />می گزیدم در بهای تاج زرین خداوندی <br />لذت تاریک و درد آلود آغوش گناهی را.</font></p> text/html 2008-09-26T23:09:00+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی عصیان خدایی http://golbang1.mihanblog.com/post/31 <p align="right"><font color="#00ccff" size="5">نیمه شب گهواره ها آرام می جنبند <br /> بی خبر از کوچ درد آلود انسانها <br />باز هم دستی مرا چون زورقی لرزان <br />می کشد پاروزنان در کام طوفانها <br />چهره هایی در نگاهم سخت بیگانه <br />خانه هایی بر فرازش اشک اختر ها <br />وحشت زندان و برق حلقه زنجیر <br />داستانهایی ز لطف ایزد یکتا <br />سینه سرد زمین و لکه های گور <br />هر سلامی سایه تاریک بدرودی<br />دستهایی خالی و در آسمانی دور <br />زردی خورشید بیمار تب آلودی<br />جستجویی بی سرانجام و تلاشی گنگ <br /> جاده ای ظلمانی و پائی به ره خسته <br />نه نشان آتشی بر قله های طور <br />نه جوابی از ورای این در بسته <br />می نشینم خیره در چشمان تاریکی<br />می شود یک دم از این قالب جدا باشم <br />همچو فریادی بپیچم در دل دنیا <br /> چند روزی هم من عاصی خدا باشم <br />گر خدا بودم خدایا زین خداوندی<br />کی دگر تنها مرا نامی به دنیا بود <br />من به این تخت مرصع پشت می کردم <br />بارگاهم خلوت خاموش دلها بود <br />گر خدا بودم خدایا لحظه ای از خویش<br />می گسستم می گسستم دور می رفتم <br />روی ویران جاده های این جهان پیر <br />بی ردا و بی عصای نور می رفتم<br />وحشت از من سایه در دلها نمی افکند <br />عاصیان را وعده دوزخ نمی دادم <br />یا ره باغ ارم کوتاه می کردم <br />یا در این دنیا بهشتی تازه میزادم<br />گر خدا بودم دگر این شعله عصیان <br />کی مرا تنها سراپای مرا می سوخت <br />ناگه از زندان جسمم سر برون می کرد<br />پیشتر می رفت و دنیای مرا می سوخت <br />سینه ها را قدرت فریاد می دادم <br />خود درون سینه ها فریاد می کردم <br /> هستی من گسترش می یافت در هستی<br />شرمگین هر گه خدایی یاد می کردم <br />مشتهایم این دو مشت سخت بی آرام<br />کی دگر بیهوده بر دیوارها می خورد<br />آن چنان می کوفتم بر فرق دنیا مشت <br />تا که هستی در تن دیوارها می مرد<br />خانه می کردم میان مردم خکی <br />خود به آنها راز خود را باز می خواندم <br />مینشستم با گروه باده پیمایان <br />شب میان کوچه ها آواز می خواندم <br />شمع می در خلوتم تا صبحدم می سوخت <br />مست از او در کارها تدبیر می کردم <br />می دریدم جامه پرهیز را بر تن <br />خود درون جام می تطهیر می کردم <br />من رها می کردم این خلق پریشان را <br />تا دمی از وحشت دوزخ بیاسایند <br />جرعه ای از باده هستی بیاشامند <br />خویش را با زینت مستی بیارایند<br />من نوای چنگ بودم در شبستانها<br />من شرار عشق بودم سینه ها جایم <br />مسجد و میخانه این دیر ویرانه<br />پر خروش از ضربه های روشن پایم <br />من پیام وصل بودم در نگاهی شوخ <br />من سلام مهر بودم بر لبان جام <br />من شراب بوسه بودم در شب مستی <br />من سراپا عشق بودم کام بودم کام <br />می نهادم گاهگاهی در سرای خویش<br />گوش بر فریاد خلق بی نوای خویش <br />تا ببینم درد هاشان را دوایی هست <br />یا چه می خواهند آنها از خدای خویش<br />گر خدا بودم در سولم نام پکم بود <br />این جلال از جامه های چک چکم بود <br />عشق شمشیر من و مستی کتاب من <br />باده خکم بود آری باده خکم بود <br />ای دریغا لحظه ای آمد که لبهایم <br />سخت خاموشند و بر آنها کلامی نیست <br />خواهمت بدرود گویم تا زمانی دور <br />زانکه دیگر با توام شوق سلامی نیست <br />زانکه نازیبد زبون را این خداییها <br />من کجا وزین تن خکی جداییها <br /> من کجا و از جهان این قتلگاه شوم <br />ناگهان پرواز کردن ها رهایی ها <br />می نشینم خیره در چشمان تاریکی<br />شب فرو می ریزد از روزن به بالینم<br />آه حتی در پس دیوارهای عرش <br />هیچ جز ظلمت نمی بینم نمی بینم <br />ای خدا ای خنده مرموز مرگ آلود <br />با تو بیگانه ست دردا ‚ ناله های من <br />من ترا کافر ترا منکر ترا عاصی <br />کوری چشم تو  ‚ این شیطان خدای من </font><br /></p> text/html 2008-09-26T23:09:00+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی عصیان بندگی http://golbang1.mihanblog.com/post/30 <p align="justify"><font color="#cccccc"><font size="5">بر لبانم سایه ای از پرسشی مرموز <br />در دلم دردیست بی آرام و هستی سوز <br />راز سرگردانی این روح عاصی را <br />با تو خواهم در میان بگذاردن امروز<br />گر چه از درگاه خود می رانیم اما <br />تا من اینجا بنده تو آنجا خدا باشی <br />سرگذشت تیره من سرگذشتی نیست <br />کز سرآغاز و سرانجامش جدا باشی <br />نیمه شب گهواره ها آرام می جنبند <br />بی خبر از کوچ دردآلود انسانها <br />دست مرموزی مرا چون زورقی لرزان <br />می کشد پاروزنان در کام طوفانها <br />چهره هایی در نگاهم سخت بیگانه <br />خانه هایی بر فرازش اشک اختر ها <br /> وحشت زندان و برق حلقه زنجیر <br />داستانهایی ز لطف ایزد یکتا<br />سینه سرد زمین و لکه های گور <br />هر سلامی سایه تاریک بدرودی<br />دستهایی خالی و در آسمانی دور <br />زردی خورشید بیمار تب آلودی<br /> جستجویی بی سرانجام و تلاشی گنگ <br /> جاده یی ظلمانی و پایی به ره خسته <br />نه نشان آتشی بر قله های طور <br />نه جوابی از ورای این در بسته <br />آه ... ایا ناله ام ره می برد در تو ؟<br />تا زنی بر سنگ جام خود پرستی را <br />یک زمان با من نشینی ‚ با من خکی<br />از لب شعر م بنوشی درد هستی را <br />سالها در خویش افسردم ولی امروز<br />شعله سان سر می کشم تا خرمنت سوزم <br />یا خمش سازی خروش بی شکیبم را <br />یا ترا من شیوه ای دیگر بیاموزم <br />دانم از درگاه خود می رانیم ‚ اما <br />تا من اینجا بنده تو آنجا خدا باشی <br />سرگذشت تیره من سرگذشتی نیست <br />کز سر آغاز و سرانجامش جدا باشی<br />چیستم من زاده یک شام لذتباز <br />ناشناسی پیش میراند در این راهم <br />روزگاری پیکری بر پیکری پیچید <br />من به دنیا آمدم بی آنکه خود خواهم<br />کی رهایم کرده ای ‚ تا با دوچشم باز <br /> برگزینم قالبی  ‚ خود از برای خویش <br />تا دهم بر هر که خواهم نام مادر را <br />خود به آزادی نهم در راه پای خویش <br />من به دنیا آمدم تا در جهان تو <br />حاصل پیوند سوزان دو تن باشم <br />پیش از آن کی آشنا بودیم ما با هم <br />من به دنیا آمدم بی آنکه من باشم <br />روزها رفتند و در چشم سیاهی ریخت <br />ظلمت شبهای کور دیرپای تو <br />روزها رفتند و آن آوای لالایی <br />مرد و پر شد گوشهایم از صدای تو <br />کودکی همچون پرستوهای رنگین بال <br />رو بسوی آسمانهای دگر پر زد <br />نطفه اندیشه در مغزم بخود جنبید <br /> میهمانی بی خبر انگشت بر در زد <br />میدویدم در بیابانهای وهم انگیز <br /> می نشستم در کنار چشمه ها سرمست <br />می شکستم شاخه های راز را اما <br /> از تن این بوته هر دم شاخه ای می رست <br />راه من تا دور دست دشتها می رفت <br />من شناور در شط اندیشه های خویش <br />می خزیدم در دل امواج سرگردان <br />می گسستم بند ظلمت را ز پای خویش <br />عاقبت روزی ز خود آرام پرسیدم <br /> چیستم من از کجا آغاز می یابم <br />گر سرا پا نور گرم زندگی هستم <br />از کدامین آسمان راز می تابم <br />از چه می اندیشم اینسان روز و شب خاموش <br />دانه اندیشه را در من که افشانده است<br />چنگ در دست من و چنگی مغرور <br />یا به دامانم کسی این چنگ بنشانده است <br />گر نبودم یا به دنیای دگر بودم <br />باز ایا قدرت اندیشه می بود ؟<br />باز ایا می توانسم که ره یابم <br />در معماهای این دنیای رازآلود <br />ترس ترسان در پی آن پاسخ مرموز <br />سر نهادم در رهی تاریک و پیچاپیچ <br />سایه افکندی بر آن پایان و دانستم <br />پای تا سر هیچ هستم  ‚ هیچ هستم ‚ هیچ<br />سایه افکندی بر آن پایان و در دستت <br />ریسمانی بود و آن سویش به گردنها <br />می کشیدی خلق را در کوره راه عمر <br />چشمهاشان خیره در تصویر آن دنیا <br />می کشیدی خلق را در راه و می خواندی <br />آتش دوزخ نصیب کفر گویان باد <br />هر که شیطان را به جایم بر گزیند او <br /> آتش دوزخ به جانش سخت سوزان باد <br />خویش را ‌اینه ای دیدم تهی از خویش <br />هر زمان نقشی در آن افتد به دست تو <br />گاه نقش قدرتت ‚ گه نقش بیدادت<br />گاه نقش دیدگان خودپرست تو<br />گوسپندی در میان گله سرگردان <br />آنکه چوپانست ره بر گرگ بگشوده <br />آنکه چوپانست خود سرمست از این بازی <br />می زده در گوشه ای آرام آسوده <br />می کشیدی خلق را در راه و می خواندی <br />آتش دوزخ نصیب کفرگویان باد <br />هر که شیطان را به جایم برگزیند او <br />آتش دوزخ به جانش سخت سوزان باد <br />آفریدی خود تو این شیطان ملعون را <br />عاصیش کردی او را سوی ما راند ی<br />این تو بودی  ‚ این تو بودی کز یکی شعله<br />دیوی اینسان ساختی در راه بنشاندی <br />مهلتش دادی که تا دنیا به جا باشد <br /> با سرانگشتان شومش آتش افروزد <br />لذتی وحشی شود در بستری خاموش <br />بوسه گردد بر لبانی کز عطش سوزد <br /> هر چه زیبا بود بیرحمانه بخشیدیش <br />شعر شد  ‚ فریاد شد  ‚ عشق و جوانی شد <br />عطر گلها شد بروی دشتها پاشید <br />رنگ دنیا شد فریب زندگانی شد <br />موج شد بر دامن  مواج رقاصان<br />آتش می شد درون خم به جوش آمد <br /> آن چنان در جان می خواران خروش افکند <br /> تا ز هر ویرانه بانگ نوش نوش آمد <br />نغمه شد در پنجه چنگی به خود پیچید <br />لرزه شد بر سینه های سیمگون افتاد <br />خنده شد دندان مهرویان نمایان کرد<br />عکس ساقی شد به جام واژگون افتاد <br />سحر آوازش در این شبهای ظلمانی <br />هادی گم کرده راهان در بیابان شد <br />بانگ پایش در دل محرابها رقصید <br /> برق چشمانش چراغ رهنورردان شد <br />هر چه زیبا بود بیرحمانه بخشیدیش <br />در ره زیبا پرستانش رها کردی<br />آن گه از فریاد های خشم و قهر خویش <br />گنبد مینای ما را پر صدا کردی<br />چشم ما لبریز از آن تصویر افسونی <br /> ما به پای افتاده در راه سجود تو <br />رنگ خون گیرد دمادم در نظرهامان<br />سرگذشت تیره قوم ثمود تو<br />خود نشستی تا بر آنها چیره شد آنگاه <br /> چون گیاهی خشک کردیشان ز طوفانی <br />تندباد خشم تو بر قوم لوط آمد <br />سوختیشان ‚ سوختی با برق سوزانی<br />وای از این بازی ‚ از این بازی درد آلود <br />از چه ما را این چنین بازیچه می سازی <br />رشته تسبیح و در دست تو می چرخیم <br />گرم می چرخانی و بیهوده می تازی <br />چشم ما تا در دو چشم زندگی افتاد <br />با خطا این لفظ مبهم آشنا گشتیم <br />تو خطا را آفریدی او بخود جنبید <br />تاخت بر ما عاقبت نفس خطا گشتیم<br />گر تو با ما بودی و لطف تو با ما بود <br />هیچ شیطان را به ما مهری و راهی بود ؟<br />هیچ در این روح طغیان کرده عاصی <br />زو نشانی بود یا آوای پایی بود <br />تو من و ما را پیاپی می کشی در گود <br />تا بگویی میتوانی این چنین باشی <br />تا من وما جلوه گاه قدرتت باشیم <br />بر سر ما پتک سرد آهنین باشی <br />چیست این شیطان از درگاهها رانده <br />در سرای خامش ما میهمان مانده <br />بر اثیر پیکر سوزنده اش دستی <br />عطر لذتها ی دنیا را بیافشانده <br />چیست او جز آن چه تو می خواستی باشد <br />تیره روحی  ‚ تیره جانی ‚ تیره بینایی<br />تیره لبخندی بر آن لبهای بی لبخند <br />تیره آغازی ‚ خدایا ‚ تیره پایانی<br />میل او کی مایه این هستی تلخست <br />رای او را کی از او در کار پرسیدی <br />گر رهایش کرده بودی تا بخود باشد <br />هرگز از او در جهان تقشی نمی دیدی<br />ای بسا شبها که در خواب من آمد او <br />چشمهایش چشمه های اشک و خون بودند <br />سخت مینالیدند می دیدم که بر لبهاش <br />ناله هایش خالی از رنگ فسون بودند <br />شرمگین زین نام ننگ آلوده رسوا <br />گوشیه یی می جست تا از خود رها گردد<br />پیکرش رنگ پلیدی بود و او گریان <br />قدرتی می خواست تا از خود جدا گردد<br />ای بسا شبها که با من گفتگو می کرد<br />گوش من گویی هنوز از ناله لبریز است <br />شیطان : تف بر این هستی بر این هستی درآلود <br />تف بر این هستی که اینسان نفرت انگیزست <br />خالق من او و او هر دم به گوش خلق <br /> از چه می گوید چنان بودم چنین باشم <br />من اگر شیطان مکارم گناهم چیست ؟<br />او نمی خواهد که من چیزی جز این باشم <br />دوزخش در آرزوی طعمه یی می سوخت <br />دام صیادی به دستم داد و رامم کرد<br /> تا هزاران طعمه در دام افکنم ناگاه <br /> عالمی را پرخروش از بانگ نامم کرد<br />دوزخش در آرزوی طعمه یی می سوخت <br />منتظر برپا ملکهای عذاب او <br />نیزه های آتشین و خیمه های دود <br />تشنه قربانیان بی حساب او <br />میوه تلخ درخت وحشی زقوم<br />همچنان بر شاخه ها افتاده بی حاصل <br /> آن شراب از حمیم دوزخ آغشته <br /> ناز ده کس را شرار تازه ای در دل <br /> دوزخش از ضجه های درد خالی بود <br />دوزخش بیهوده می تابید و می افروخت <br />تا به این بیهودگی رنگ دگر بخشد <br /> او به من رسم فریب خلق را آموخت <br />من چه هستم خود سیه روزی که بر پایش <br /> بندهای سرنوشتی تیره پیچیده <br />ای مریدان من ای گمگشتگان راه <br />راه ما را او گزیده ‚ نیک سنجیده <br />ای مریدان من ای گمگشتاگان راه <br />راه راهی نیست تا راهی به او جوییم <br />تا به کی در جستجوی راه می کوشید <br />راه ناپیداست ما خود راهی اوییم <br />ای مریدان من ای نفرین او بر ما<br />ای مریدان من ای فریاد ما از او <br />ای همه بیداد او ‚ بیداد او بر ما <br /> ای سراپا خنده های شاد ما از او <br />ما نه دریاییم تا خود ‚ موج خود گردیم <br />ما نه طوفانیم تا خود ‚ خشم خود باشیم <br />ما که از چشمان او بیهوده افتادیم <br />از چه می کوشیم تا خود چشم خود باشیم <br />ما نه آغوشیم تا از خویشتن سوزیم <br />ما نه آوازیم تا از خویشتن لرزیم <br />ما نه ما هستیم تا بر ما گنه باشد <br />ما نه او هستیم تا از خویشتن ترسیم <br />ما اگر در دام نا افتاده می رفتیم <br />دام خود را با فریبی تازه می گسترد<br />او برای دوزخ تبدار سوزانش <br />طعمه هایی تازه در هر لحظه می پرورد <br />ای مریدان من ای گمگشتگان راه <br />من خود از این نام ننگ آلوده بیزارم<br />گر چه او کوشیده تا خوابم کند اما <br />من که شیطانم دریغا سخت بیدارم <br />ای بسا شبها که من با او در آن ظلمت <br />اشک باریدم پیاپی اشک باریدم <br />ای بسا شبها که من لبهای شیطان را <br />چون ز گفتن مانده بود آرام بوسیدم<br />ای بسا شبها که بر آن چهره پرچین <br />دستهایم با نوازش ها فرود آمد <br />ای بسا شبها که تا آوای او برخاست <br />زانوانم بی تامل در سجود آمد <br />ای بسا شبها که او از آن ردای سرخ <br />آرزو می کرد تا یک دم برون باشد <br />آرزو می کرد تا روح صفا گردد <br />نی خدای نیمی از دنیای دون باشد <br />بارالها حاصل این خود پرستی چیست ؟<br />ما که خود افتادگان زار مسکینیم<br />ما که جز نقش تو در هر کار و هر پندار <br />نقش دستی  ‚ نقش جادویی نمی بینیم <br />ساختی دنیای خکی را و میدانی <br />پای تا سر جز سرابی ‚ جز فریبی نیست <br />ما عروسکها و دستان تو دربازی <br />کفر ما عصیان ما چیز غریبی نیست <br />شکر گفتی گفتنت ‚ شکر ترا گفتیم <br />لیک دیگر تا به کی شکر ترا گوییم <br />راه می بندی و می خندی به ره پویان <br /> در کجا هستی ‚ کجا ‚ تا در تو ره جوییم<br />ما که چون مومی به دستت شکل میگیریم <br />پس دگر افسانه روز قیامت چیست<br />پس چرا در کام دوزخ سخت می سوزیم <br />این عذاب تلخ و این رنج ندامت چیست <br />این جهان خود دوزخی گردیده بس سوزان <br />سر به سر آتش سراپا ناله های درد <br />پس غل و زنجیرهای تفته بر پا <br />از غبار جسمها خیزنده دودی سرد <br />خشک و تر با هم میان شعله ها در سوز <br />خرقه پوش زاهد و رند خراباتی <br />می فروش بیدل و میخواره سرمست <br /> ساقی روشنگر و پیر سماواتی <br />این جهان خود دوزخی گردیده بس سوزان <br />باز آنجا دوزخی در انتظار ماست <br />بی پناهانیم و دوزخبان سنگین دل <br />هر زمان گوید که در هر کار یار ماست <br />یاد باد آن پیر فرخ رای فرخ پی <br />آن که از بخت سیاهش نام شیطان بود <br />آن که در کار تو و عدل تو حیران بود <br />هر چه او می گفت دانستم نه جز آن بود <br />این منم آن بنده عاصی که نامم را <br />دست تو با زیور این گفته ها آراست <br />وای بر من وای بر عصیان و طغیانم <br />گر بگویم یا نگویم جای من آنجاست <br />باز در روز قیامت بر من ناچیز <br />خرده میگیری که روزی کفر گو بودم <br />در ترازو می نهی بار گناهم را <br />تا بگویی سرکش و تاریک خو بودم <br />کفه ای لبریز از گناه من <br />کفه دیگر چه  ؟ می پرسم خداوندا <br />چیست میزان تو در این سنجش مرموز ؟<br />میل دل یا سنگهای تیره صحرا؟ <br />خود چه آسانست در ان روز هول انگیز <br />روی در روی تو از خود گفتگو کردن <br />آبرویی را که هر دم می بری از خلق <br />در ترازوی تو نا گه جستجو کردن <br />در کتابی  ‚ یا که خوابی خود نمی دانم <br />نقشی از آن بارگاه کبریا دیدم <br />تو به کار داوری مشغول و صد افسوس <br /> در ترازویت ریا دیدم ریا دیدم <br />خشم کن اما ز فریادم مپرهیزان <br />من که فردا خک خواهم شد چه پرهیزی <br />خوب می دانم سر انجامم چه خواهد بود <br />تو گرسنه من خدایا صید ناچیزی<br />تو گرسنه دوزخ آنجا کام بگشوده <br />مارهای زهرآگین تکدرختانش <br />از دم آنها فضا ها تیره و مسموم <br />آب چرکینی شراب تلخ و سوزانش <br />در پس دیوارهایی سخت پا برجا <br />هاویه آن آخرین گودال آتشها <br />خویش را گسترده تا ناگه فرا گیرد <br />جسمهای خکی و بی حاصل ما را <br />کاش هستی را به ما هرگز نمیدادی<br />یا چو دادی  ‚ هستی ما هستی ما بود <br /> می چشیدم این شراب ارغوانی را <br />نیستی ‚ آن گه ‚ خمار مستی ما بود <br />سالها ما آدمکها بندگان تو <br />با هزاران نغمه ی ساز تو رقصیدیم<br />عاقبت هم ز آتش خشم تو می سوزیم <br />معنی عدل ترا هم خوب فهمیدیم <br /> تا ترا ما تیره روزان دادگر خوانیم <br />چهر خود را در حریر مهر پوشاندی<br /> از بهشتی ساختی افسانه ای مرموز <br />نسیه دادی  ‚ نقد عمر از خلق بستاندی<br /> گرم از هستی ‚ ز هستی ها حذر کردند <br /> سالها رخساره بر سجاده ساییدند <br />از تو نامی بر لب و در عالم و رویا <br />جامی از می چهره ای ز آن حوریان دیدند <br />هم شکستی ساغر امروزهاشان را <br />هم به فرداهایشان با کینه خندیدی<br />گور خود گشتند و ای باران رحمتها <br />قرنها بگذشت و بر آن نباریدی <br />از چه میگویی حرامست این می گلگون؟ <br />در بهشت جویها از می روان باشد <br />هدیه پرهیزکاران عاقبت آنجا <br />حوری یی از حوریان آسمان باشد <br />میفریبی هر نفس ما را به افسونی<br />میکشانی هر زمان ما را به دریایی <br />در سیاهیهای این زندان میافروزی<br />گاه از باغ بهشتت شمع رویایی<br />ما اگر در این جهان بی در و پیکر <br />خویش را در ساغری سوزان رها کردیم <br />بارالها باز هم دست تو در کارست <br />از چه میگویی که کاری ناروا کردیم؟ <br />در کنار چشمه های سلسبیل تو <br />ما نمی خواهیم آن خواب طلایی را <br />سایه های سدر و طوبی ز آن خوبان باد <br />بر تو بخشیدیم این لطف خدایی را <br />حافظ ‚ آن پیری که دریا بود و دنیا بود <br />بر جوی بفروخت این باغ بهشتی را<br />من که باشم تا به جامی نگذرم از آن <br />تو بزن بر نام شومم داغ زشتی را <br />چیست این افسانه رنگین عطرآلود <br />چیست این رویای جادوبار سحر آمیز<br />کیستند این حوریان این خوشه های نور <br />جامه هاشان از حریر نازک پرهیز <br />کوزه ها در دست و بر آن ساقهای نرم <br />لرزش موج خیال انگیز دامانها <br />میخرامند از دری بر درگهی آرام<br />سینه هاشان خفته در آغوش مرجانها <br />آبها پکیزه تر از قطره های اشک <br />نهرها بر سبزه های تازه لغزیده<br />میوه ها چون دانه های روشن یاقوت <br />گاه چیده ‚ گاه بر هر شاخه ناچیده <br />سبز خطانی سرا پا لطف و زیبایی<br /> ساقیان بزم و رهزن های گنج دل <br />حسنشان جاوید و چشمان بهشتی ها <br />گاه بر آنان گهی بر حوریان مایل <br />قصر ها دیوارهاشان مرمر مواج <br /> تخت ها بر پایه هاشان دانه ی الماس <br />پرده ها چون بالهایی از حریر سبز <br />از فضاها می ترواد عطر تند یاس <br />ما در اینجا خک پای باده و معشوق <br />ناممان میخوارگان رانده رسوا <br />تو در آن دنیا می و معشوق می بخشی <br />مومنان بیگناه پارسا خو را <br />آن گناه تلخ وسوزانی که در راهش <br />جان ما را شوق وصلی و شتابی بود <br />در بهشت ناگهان نام دگر بگرفت <br />در بهشت بارالها خود ثوابی بود <br />هر چه داریم از تو داریم ای که خود گفتی <br />مهر من دریا و خشمم همچو طوفانست <br />هر که را من خواهم او را تیره دل سازم <br />هر که را من برگزینم پکدامنست <br />پس دگر ما را چه حاصل زین عبث کوشش <br />تا درون غرفه های عاج ره یابیم<br />یا برانی یا بخوانی میل میل تست <br />ما ز فرمانت خدایا رخ نمی تابیم <br />تو چه هستی ای همه هستی ما از تو <br />تو چه هستی جز دو دست گرم در بازی <br />دیگران در کار گل مشغول و تو در گل <br />می دمی تا بنده سر گشته ای سازی <br /> تو چه هستی ای همه هستی ما از تو<br />جز یکی سدی به راه جستجوی ما <br />گاه در چنگال خشمت میفشاریمان <br />گاه می ایی و می خندی به روی ما <br />تو چه هستی ؟ بنده نام و جلال خویش <br />دیده در اینه دنیا و جمال خویش <br /> هر دم این اینه را گردانده تا بهتر<br />بنگرد در جلوه های بی زوال خویش<br />برق چشمان سرابی  ‚ رنگ نیرنگی <br />شیره شبهای شومی  ‚ ظلمت گوری <br />شاید آن خفاش پیر خفته ای کز خشم <br />تشنه سرخی خونی  ‚ دشمن نوری <br />خود پرستی تو خدایا خود پرستی تو <br />کفر می گویم تو خارم کن تو خکم کن <br />با هزاران ننگ آلودی مرا اما <br />گر خدایی در دلم بنشین و پکم کن <br />لحظه ای بگذر ز ما بگذار خود باشیم <br />بعد از آن ما رابسوزان تا ز خود سوزیم <br />بعد از آن یا اشک یا لبخند یا فریاد <br />فرصتی تا توشه ره را بیندوزیم<br /></font><br /></font></p> text/html 2008-09-26T22:09:00+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی کوچه http://golbang1.mihanblog.com/post/29 <table style="BORDER-RIGHT: 3px ridge; BORDER-TOP: 3px ridge; BORDER-LEFT: 3px ridge; BORDER-BOTTOM: 3px ridge" bordercolor="#000080" cellspacing="5" width="640" bgcolor="#ffffdf" border="5"><tbody><tr><td style="BORDER-RIGHT: #000080 3px double; BORDER-TOP: #000080 3px double; BORDER-LEFT: #000080 3px double; BORDER-BOTTOM: #000080 3px double" width="100%" bgcolor="#f0f0f0"><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>بی تو مهتاب شبی باز از آن كوچه گذشتم </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>شدم آن عاشق دیوانه كه بودم  </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong> </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>در نهانخانه ی جانم گل یاد تو درخشید </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>باغ صد خاطره خندید</strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>عطر صد خاطره پیچید </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong> </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>یادم آمد كه شبی با هم از آن كوچه گذشتیم </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>ساعتی بر لب آن جوی نشستیم </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>من همه محو تماشای نگاهت </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong> </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>آسمان صاف و شب آرام </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>بخت خندان و زمان رام </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>خوشه ماه فرو ریخته در آب </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>شاخه ها دست برآورده به مهتاب </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>شب و صحرا و گل و سنگ </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>همه دل داده به آواز شباهنگ </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong> </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>یادم آید : تو به من گفتی :</strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>از این عشق حذر كن!</strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>لحظه ای چند بر این آب نظر كن </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>آب ، آئینه عشق گذران است </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>تو كه امروز نگاهت به نگاهی نگران است </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>باش فردا ،‌ كه دلت با دگران است!</strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>تا فراموش كنی، چندی از این شهر سفر كن!</strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong> </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>با تو گفتم :‌ </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font size="4"><font face="courier new,courier,monospace"><strong><font color="#ff0000"><span lang="en-us">&quot;</span>حذر از عشق؟</font></strong></font></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>ندانم!</strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>سفر از پیش تو؟‌ </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>هرگز نتوانم!</strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>روز اول كه دل من به تمنای تو پر زد </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>چون كبوتر لب بام تو نشستم،</strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>تو به من سنگ زدی من نه رمیدم، نه گسستم<span lang="en-us">&quot;</span> </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>باز گفتم كه: <span lang="en-us">&quot;</span> تو صیادی و من آهوی دشتم </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>تا به دام تو درافتم، همه جا گشتم و گشتم </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>حذر از عشق ندانم </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم...!</strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong> </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>اشكی ازشاخه فرو ریخت </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>مرغ شب ناله ی تلخی زد و بگریخت!</strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>اشك در چشم تو لرزید </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>ماه بر عشق تو خندید،</strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>یادم آید كه از تو جوابی نشنیدم </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>پای در دامن اندوه كشیدم </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>نگسستم ، نرمیدم </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong> </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>رفت در ظلمت غم، آن شب و شب های دگر هم </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>نه گرفتی دگر از عاشق آزرده  خبر هم </strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>نه كنی دیگر از آن كوچه گذر هم!</strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000" size="4"><strong>بی تو اما به چه حالی من از آن كوچه گذشتم!</strong></font></p><p style="MARGIN: 5px" align="center"><font face="Tahoma" color="#ff0000" size="2"><strong>*****</strong></font></p></td></tr></tbody></table> text/html 2008-09-26T02:09:00+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی سرود مردی که تنها راه می رود http://golbang1.mihanblog.com/post/27 <div align="justify"><table class="contentpaneopen" align="center"><tbody><tr><td class="contentheading" width="100%"><font color="#000000"><font size="6"><font face="courier new,courier,monospace" color="#ff0000"><em><strong>سرودِ مردی که تنها به راه می‌رود</strong></em></font> </font></font></td></tr></tbody></table></div><div align="justify"><font color="#000000" size="5"></font></div><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">در برابر ِ هر حماسه من ایستاده بودم.<br /></font><p align="justify"><br /></p><font color="#000000"></font><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">و مردی که اکنون با دیوارهای ِ اتاق‌اش آوار ِ آخرین را انتظار می‌کشد<br />از پنجره‌ی ِ کوتاه ِ کلبه به سپیداری خشک نظر می‌دوزد;<br />به سپیدار ِ خشکی که مرغی سیاه بر آن آشیان کرده است.<br />و مردی که روزهمه‌روز از پس ِ دریچه‌های ِ حماسه‌اش نگران ِ کوچه<br />بود، اکنون با خود می‌گوید:</font></div><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"></font></div><div class="right" align="justify"><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">«ــ اگر سپیدار ِ من بشکفد، مرغ ِ سیا پرواز خواهد کرد.<br />«ــ اگر مرغ ِ سیا بگذرد، سپیدار ِ من خواهد شکفت ــ</font></strong></div><strong></strong><p align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"></font></p><p align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"> دریانوردی که آخرین تخته‌پاره‌ی ِ کشتی را از دست داده است<br />در قلب ِ خود دیگر به بهار باور ندارد،<br />چرا که هر قلب روسبی‌خانه‌ئی‌ست<br />و دریا را قلب‌ها به حلقه کشیده‌اند.<br /></font></p><p align="justify"><br /><font face="courier new,courier,monospace" size="5"></font></p><font color="#000000"></font><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">و مردی که از <strong>خوب</strong> سخن می‌گفت، در حصار ِ بد به زنجیر بسته شد<br />چرا که <strong>خوب</strong> فریبی بیش نبود، و بد بی‌حجاب به کوچه نمی‌شد.<br />چرا که امید تکیه‌گاهی استوار می‌جُست<br />و هر حصار ِ این شهر خشتی پوسیده بود.<br /></font><p align="justify"><br /></p><font color="#000000"></font><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">و مردی که آخرین تخته‌پاره‌ی ِ کشتی را از دست داده است، در<br />جُست‌وجوی ِ تخته‌پاره‌ی ِ دیگر تلاش نمی‌کند زیرا که تخته‌پاره،<br />کشتی نیست<br />زیرا که در ساحل<br /></font><p align="justify"><table class="rtl" cellspacing="0"><tbody><tr><td><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">مرد ِ دریا<br /></font></td><td><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"> </font></td></tr><tr><td><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"> </font></td><td><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">بیگانه‌ئی بیش نیست.<br /></font></td></tr></tbody></table></p><p align="justify"><br /><font face="courier new,courier,monospace" size="5"></font></p><font color="#000000"></font><div class="rightindent2" align="justify"><font color="#000000"><font face="courier new,courier,monospace"><font size="5"><strong>۲</strong><br /></font></font></font><p align="justify"><br /></p><font color="#000000"></font><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">با من به مرگ ِ سرداری که از پُشت خنجرخورده است گریه کن.<br /></font><p align="justify"><br /></p><font color="#000000"></font><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">او با شمشیر ِ خویش می‌گوید:<br /></font><div class="right" align="justify"><font color="#000000"></font></div><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"></font></div><div class="right" align="justify"><table class="rtl" cellspacing="0"><tbody><tr><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">«ــ برای ِ چه بر خاک ریختی<br /></font></strong></td><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"> </font></strong></td></tr><tr><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"> </font></strong></td><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">خون ِ کسانی را که از یاران ِ من سیاه‌کارتر نبودند؟</font></strong></td></tr></tbody></table></div><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"></font></div><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"></font></div><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">و شمشیر با او می‌گوید:</font></div><div class="right" align="justify"><table class="rtl" cellspacing="0"><tbody><tr><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">«ــ برای ِ چه یارانی برگزیدی<br /></font></strong></td><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"> </font></strong></td></tr><tr><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"> </font></strong></td><td><font color="#000000"><font face="courier new,courier,monospace"><font size="5"><strong>که بیش از دشمنان ِ تو با زشتی سوگند خورده بودند؟</strong><br /></font></font></font></td></tr></tbody></table></div><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">و سردار ِ جنگ‌آور که نام‌اش طلسم ِ پیروزی‌هاست، تنها، تنها بر<br />سرزمینی بیگانه چنگ بر خاک ِ خونین می‌زند:<br /></font><p class="right" align="justify"><br /></p><font color="#000000"></font><p class="right" align="justify"><table class="rtl" cellspacing="0"><tbody><tr><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">«ــ کجائید، کجائید هم‌سوگندان ِ من؟<br /></font></strong></td></tr></tbody></table></p><div class="rightindent1" align="justify"><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">شمشیر ِ تیز ِ من در راه ِ شما بود.<br />ما به راستی سوگند خورده بودیم...»<br /></font></strong><p class="right" align="justify"><br /></p><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">جوابی نیست;<br />آنان اکنون با دروغ پیاله می‌زنند!<br /></font><p class="right" align="justify"><br /></p><font color="#000000"></font><p class="right" align="justify"><table class="rtl" cellspacing="0"><tbody><tr><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">«ــ کجائید، کجائید؟<br /></font></strong></td><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"> </font></strong></td></tr><tr><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"> </font></strong></td><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">بگذارید در چشمان ِتان بنگرم...»<br /></font></strong></td></tr></tbody></table></p><p class="right" align="justify"><br /><font face="courier new,courier,monospace" size="5"></font></p><font color="#000000"></font><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">و شمشیر با او می‌گوید:<br /></font><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">«ــ راست نگفتند تا در چشمان ِ تو نظر بتوانند کرد...<br /></font></strong><div class="rightindent1" align="justify"><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">به ستاره‌ها نگاه کن:<br />هم اکنون شب با همه‌ی ِ ستاره‌گان‌اش از راه در می‌رسد.<br />به ستاره‌ها نگاه کن<br />چرا که در زمین پاکی نیست...»<br /></font></strong><p class="right" align="justify"><br /></p><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">و شب از راه در می‌رسد<br />بی‌ستاره‌ترین ِ شب‌ها!<br />چرا که در زمین پاکی نیست.<br />زمین از خوبی و راستی بی‌بهره است<br /></font><p class="right" align="justify"><table class="rtl" cellspacing="0"><tbody><tr><td><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">و آسمان ِ زمین<br /></font></td><td><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"> </font></td></tr><tr><td><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"> </font></td><td><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">بی‌ستاره‌ترین ِ آسمان‌هاست!<br /></font></td></tr></tbody></table></p><p class="right" align="justify"><br /><font face="courier new,courier,monospace" size="5"></font></p><font color="#000000"></font><div class="rightindent2" align="justify"><font color="#000000"><font face="courier new,courier,monospace"><font size="5"><strong>۳</strong><br /></font></font></font><p class="right" align="justify"><br /></p><font color="#000000"></font><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">و مردی که با چاردیوار ِ اتاق‌اش آوار ِ آخرین را انتظار می‌کشد از<br />دریچه به کوچه می‌نگرد:<br />از پنجره‌ی ِ رودررو، زنی ترسان و شتاب‌ناک، گُل ِ سرخی به کوچه<br />می‌افکند.<br />عابر ِ منتظر، بوسه‌ئی به جانب ِ زن می‌فرستد<br />و در خانه، مردی با خود می‌اندیشد:<br /></font><p class="right" align="justify"><br /></p><font color="#000000"></font><p class="right" align="justify"><table class="rtl" cellspacing="0"><tbody><tr><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">«ــ بانوی ِ من بی‌گمان مرا دوست می‌دارد،<br /></font></strong></td></tr></tbody></table></p><div class="rightindent1" align="justify"><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">این حقیقت را من از بوسه‌های ِ عطش‌ناک ِ لبان‌اش دریافته‌ام...<br />بانوی ِ من شایسته‌گی‌ی ِ عشق ِ مرا دریافته است!»<br /></font></strong><p class="right" align="justify"><br /></p><div class="rightindent2" align="justify"><font color="#000000"><font face="courier new,courier,monospace"><font size="5"><strong>۴</strong><br /></font></font></font><p class="right" align="justify"><br /></p><font color="#000000"></font><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">و مردی که تنها به راه می‌رود با خود می‌گوید:<br /></font><p class="right" align="justify"><br /></p><font color="#000000"></font><p class="right" align="justify"><table class="rtl" cellspacing="0"><tbody><tr><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">«ــ در کوچه می‌بارد و در خانه گرما نیست!<br /></font></strong></td><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"> </font></strong></td></tr><tr><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5"> </font></strong></td><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">حقیقت از شهر ِ زنده‌گان گریخته است; من با تمام ِ حماسه‌های‌ام به<br /></font></strong></td></tr></tbody></table></p><div class="right" align="justify"><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">گورستان خواهم رفت<br /></font></strong><div class="rightindent1" align="justify"><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">و تنها<br />چرا که<br />به راست‌ْراهی‌ی ِ کدامین هم‌سفر اطمینان می‌توان داشت؟<br /></font></strong><strong><p class="right" align="justify"><br /><font face="courier new,courier,monospace" size="5"></font></p><font color="#000000"></font></strong><div class="rightindent1" align="justify"><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">هم‌سفری چرا بایدم گزید که هر دم<br />در تب‌وتاب ِ وسوسه‌ئی به تردید از خود بپرسم:<br /></font></strong><div class="right" align="justify"><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">ــ هان! آیا به آلودن ِ مرده‌گان ِ پاک کمر نبسته است؟»<br /></font></strong><p class="right" align="justify"><br /></p><div class="right" align="justify"><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">و دیگر:<br /></font><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">«ــ هوائی که می‌بویم، از نفس ِ پُردروغ ِ هم‌سفران ِ فریب‌کار ِ من<br /></font></strong><p class="right" align="justify"><table class="rtl" cellspacing="0"><tbody><tr><td><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">گندآلود است!<br /></font></strong></td></tr></tbody></table></p><div class="rightindent1" align="justify"><strong><font face="courier new,courier,monospace" color="#000000" size="5">و به‌راستی<br />آن را که در این راه قدم بر می‌دارد به هم‌سفری چه حاجت است؟»</font></strong></div><div class="right" align="justify"><font size="5"><br /></font></div><font color="#000000"></font><div class="right" align="justify"><br /></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><p /></div> text/html 2008-09-26T02:09:00+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی سری دوم http://golbang1.mihanblog.com/post/26 <p><img height="255" alt="1" hspace="0" src="http://i35.tinypic.com/2wm00lc.jpg" width="446" align="baseline" border="0" /></p><p /><p /><p align="center"><font color="#ff0000" size="6">بقیه عکسها در ادامه مطلب</font></p> text/html 2008-09-26T02:09:00+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی سری اول http://golbang1.mihanblog.com/post/25 <p><img height="464" alt="1" hspace="0" src="http://i33.tinypic.com/mt82up.jpg" width="445" align="baseline" border="0" /></p><p /><p align="center"><font color="#000000" size="6">بقیه عکسها در ادامه مطلب</font></p> text/html 2008-09-26T00:09:00+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی از عمو هایت http://golbang1.mihanblog.com/post/28 <p><font color="#00ff00" size="5"></font></p><p><font color="#00ff00" size="5"></font></p><p><font color="#00ff00" size="5"></font></p><p /><p><font color="#00ff00" size="5"><img style="WIDTH: 670px; HEIGHT: 501px" height="501" alt="k" hspace="0" src="http://i33.tinypic.com/4sfxg3.jpg" width="670" align="baseline" border="0" /></font></p><p><font color="#00ff00" size="5"></font></p><p><font color="#00ff00" size="5">مرتضی یکی از دوستان نزدیک احمد شاملو بود که به دلیل فعالیتهای سیاسی اعدام شد وشعر از عموهایت پس از مرگ مرتضی توسط احمد شاملو که پسرش از وی سراغ عمو مرتضی را گرفت سروده شد</font></p><p align="center"><font size="4"><font color="#00ccff"><strong>برای ِ سیاووش کوچک</strong><br /></font></font></p><div class="text"><br /></div><div class="right"><p><font color="#00ccff" size="4">نه به خاطر ِ آفتاب نه به خاطر ِ حماسه<br />به خاطر ِ سایه‌ی ِ بام ِ کوچک‌اش<br /></font></p></div><div class="text"><table class="rtl" cellspacing="0"><tbody><tr><td><p><font color="#00ccff" size="4">به خاطر ِ ترانه‌ئی<br /></font></p></td><td><p><font color="#00ccff" size="4"> </font></p></td></tr><tr><td><p><font color="#00ccff" size="4"> </font></p></td><td><p><font color="#00ccff" size="4">کوچک‌تر از دست‌های ِ تو<br /></font></p></td></tr></tbody></table></div><div class="text"><br /></div><div class="right"><p><font color="#00ccff" size="4">نه به خاطر ِ جنگل‌ها نه به خاطر ِ دریا<br />به خاطر ِ یک برگ<br /></font></p></div><div class="text"><table class="rtl" cellspacing="0"><tbody><tr><td><p><font color="#00ccff" size="4">به خاطر ِ یک قطره<br /></font></p></td><td><p><font color="#00ccff" size="4"> </font></p></td></tr><tr><td><p><font color="#00ccff" size="4"> </font></p></td><td><p><font color="#00ccff" size="4">روشن‌تر از چشم‌های ِ تو<br /></font></p></td></tr></tbody></table></div><div class="text"><br /></div><div class="right"><p><font color="#00ccff" size="4">نه به خاطر ِ دیوارها ــ به خاطر ِ یک چپر<br />نه به خاطر ِ همه انسان‌ها ــ به خاطر ِ نوزاد ِ دشمن‌اش شاید<br />نه به خاطر ِ دنیا ــ به خاطر ِ خانه‌ی ِ تو<br />به خاطر ِ یقین ِ کوچک‌ات<br />که انسان دنیائی‌ست<br />به خاطر ِ آرزوی ِ یک لحظه‌ی ِ من که پیش ِ تو باشم<br />به خاطر ِ دست‌های ِ کوچک‌ات در دست‌های ِ بزرگ ِ من<br />و لب‌های ِ بزرگ ِ من<br />بر گونه‌های ِ بی‌گناه ِ تو<br /></font></p></div><div class="text"><br /></div><div class="right"><p><font color="#00ccff" size="4">به خاطر ِ پرستوئی در باد، هنگامی که تو هلهله می‌کنی<br />به خاطر ِ شب‌نمی بر برگ، هنگامی که تو خفته‌ای<br />به خاطر ِ یک لب‌خند<br />هنگامی که مرا در کنار ِ خود ببینی<br /></font></p></div><div class="text"><br /></div><div class="right"><p><font color="#00ccff" size="4">به خاطر ِ یک سرود<br />به خاطر ِ یک قصه در سردترین ِ شب‌ها تاریک‌ترین ِ شب‌ها<br />به خاطر ِ عروسک‌های ِ تو، نه به خاطر ِ انسان‌های ِ بزرگ<br />به خاطر ِ سنگ‌فرشی که مرا به تو می‌رساند، نه به خاطر ِ شاه‌راه‌های ِ<br />دوردست<br /></font></p></div><div class="text"><br /></div><div class="right"><p><font color="#00ccff" size="4">به خاطر ِ ناودان، هنگامی که می‌بارد<br />به خاطر ِ کندوها و زنبورهای ِ کوچک<br />به خاطر ِ جار ِ سپید ِ ابر در آسمان ِ بزرگ ِ آرام<br /></font></p></div><div class="text"><br /></div><div class="right"><p><font color="#00ccff" size="4">به خاطر ِ تو<br />به خاطر ِ هر چیز ِ کوچک هر چیز ِ پاک برخاک‌افتادند<br />به یاد آر<br />عموهای‌ات را می‌گویم<br />از مرتضا سخن می‌گویم.</font></p></div><p /> text/html 2008-09-24T22:09:00+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی بند هفتم http://golbang1.mihanblog.com/post/24 <p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#330000" size="6"><em></em></font> </p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#330000" size="6"><em><img alt="n" hspace="0" src="http://i34.tinypic.com/t56jxs.jpg" align="baseline" border="0" /></em></font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#330000" size="6"></font><font size="5"><em><strong> </strong></em></font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="5"><em><strong>ای اشا بهترین راستین را به من</strong></em></font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="5"><em><strong> آشکار ساز- ای آرمئیتی </strong></em></font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="5"><em><strong>خواهش و آرزوی مرا نسبت به </strong></em></font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="5"><em><strong>گشتاسب شاه بر آورده ساز. </strong></em></font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="5"><em><strong>ای مزدا- ای سرور من چنان کن </strong></em></font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="5"><em><strong>که پیامبر تو بتواند پیروانی برای</strong></em></font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="5"><em><strong> خود فراهم سازد تا به یاری آنان </strong></em></font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="5"><em><strong>فرمان مقدست را در جهان بگستراند.</strong></em></font></p> text/html 2008-09-21T23:09:00+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی بند ششم http://golbang1.mihanblog.com/post/23 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 36pt"><font face="courier new,courier,monospace"><img height="480" alt="o" hspace="0" src="http://i37.tinypic.com/10rshuu.jpg" width="592" align="baseline" border="0" /></font></span></i></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 36pt"><font face="courier new,courier,monospace"></font></span></i></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 36pt"><font face="courier new,courier,monospace" color="#00ffff" size="5"><strong>ای مزدا</strong></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 36pt"><font face="courier new,courier,monospace" color="#00ffff" size="5"><strong> به سوی من آی</strong></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 36pt"><font face="courier new,courier,monospace" color="#00ffff" size="5"><strong> و مرا از بخشش</strong></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 36pt"><font face="courier new,courier,monospace" color="#00ffff" size="5"><strong>و منش پاک و راستی</strong></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 36pt"><font face="courier new,courier,monospace" color="#00ffff" size="5"><strong> برخوردار ساز- از</strong></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 36pt"><font face="courier new,courier,monospace" color="#00ffff" size="5"><strong> تو می خواهم که به من</strong></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 36pt"><font face="courier new,courier,monospace" color="#00ffff" size="5"><strong> زندگی دراز</strong></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 36pt"><font face="courier new,courier,monospace" color="#00ffff" size="5"><strong> و نیروی سرشاری از مادی و معنوی</strong></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 36pt"><font face="courier new,courier,monospace" color="#00ffff" size="5"><strong> ارزانی داری</strong></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 36pt"><font face="courier new,courier,monospace" color="#00ffff" size="5"><strong> تا بتوانم بر کینه بد خواهان</strong></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 36pt"><font face="courier new,courier,monospace" color="#00ffff" size="5"><strong> و دشمنی دشمنان راه تو پیروز کردم.</strong></font></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 36pt"></span></i></p><p /> text/html 2008-09-21T20:09:00+01:00 golbang1.mihanblog.com سجاد مرادی بند پنجم http://golbang1.mihanblog.com/post/22 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><strong><font color="#000000"><img alt="d" hspace="0" src="http://i38.tinypic.com/mjwn44.jpg" align="baseline" border="0" /></font></strong></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><strong><font color="#000000"></font></strong></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000" size="5">ای راستی که به تو خواهم رسید؟</font></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000" size="5"> کی مانند دانایی</font></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="5"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000"> از بخشش منش پاک خوشنود خواهم شد</font></em></font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000">؟</font></em></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000" size="5"> چه وقت به فرمان برداری</font></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000" size="5"> از ندای دل و وجدان.</font></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000" size="5"> به سوی تو راه خواهم یافت؟</font></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000" size="5"> کی خواهم توانست با زبان خویش</font></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000" size="5"> و با بیان روشن</font></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000" size="5"> آیین مقدس تو را به جهانیان بفهمانم؟</font></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000" size="5"> چه وقت</font></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="5"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000"> توان</font></em></font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000"> آن را خواهم داشت</font></em></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="5"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000"> ک</font></em></font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000">ه</font></em></font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000"> جنگ جویان</font></em></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000" size="5"> و بد خواهان</font></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000" size="5"> و راهزنان</font></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000" size="5"> و گمراهان</font></em></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 28pt"><font face="courier new,courier,monospace"><em><font color="#000000" size="5"> را به سوی راهی که از همه بهتر و برتر است رهبری کنم؟</font></em></font></span></p><p />